Visit Västerbotten

Välkommen till VästerbottensTurism

Om Vasterbotten Startbild

Vi är inkörsporten till turismen i Västerbotten. Vi tror på ärlighet, sanning och på raka besked i alla kontakter. Vi tar ansvar för varandra, för våra uppdrag och för våra beslut.

I vår organisation finns en stor samlad kompetens och erfarenhet av marknadsföring, produktutveckling och analys. Vi stöttar och formar destinationernas drömmar och visioner och skapar tillgängliga upplevelser av högsta kvalitet. Vår mission är att kraftfullt driva alla frågor som kan skapa fler affärsmöjligheter för Västerbottens turistföretag.

 

nyhetsknapp samarbetsknapp kontaktknapp

 

Samordnar marknadsföring

VästerbottensTurism samordnar den turistiska marknadsföringen av länet nationellt och internationellt. Vi uppmuntrar och stimulerar företags- och produktutveckling och tar initiativ till och genomför insatser för kvalitets- och miljösäkring. Vi driver också länsövergripande projekt, presenterar statistik om länets turism samt fungerar som länets kontaktorgan gentemot VisitSweden, Tillväxtverket m fl.

 

Vasterbotten Samordna

 

Skapar förutsättningar

Vårt övergripande mål är att skapa förutsättningar för en stark och effektiv rese- och turistindustri i Västerbottens län. Fler miljö- och kvalitetsanpassade turistprodukter ska presenteras på prioriterade marknader. Därigenom uppnår vi såväl samhällsekonomiska som företagsekonomiska effekter av Region Västerbottens insatser för rese- och turistindustrin.

Stor samlad kompetens

VästerbottensTurism är en inkörsport till länets turism. I vår organisation finns en stor samlad kompetens och erfarenhet av marknadsföring, produktutveckling, analys, destinationsutveckling och andra frågor inom rese- och turistindustrin.

Vår verksamhet

Vi bedriver vår operativa verksamhet huvudsakligen i projektform och med Länsstrategiplanen och Färdledaren som utgångspunkt.

De flesta projekt finns inom huvudområdena Marknadsföring, Produkutveckling och Analys. Vi jobbar även med IT-utveckling, Intern marknadsföring, Destinationsutveckling mm som stöd till verksamheten inom huvudområdena.