Nationellt Ramverk för vandringsleder i Sverige

Syftet med projektet ”Nationellt Ramverk för vandringsleder i Sverige” är att utarbeta ett gemensamt ramverk för vandringsleder i Sverige. Målet är en kvalitetsstandard för vandringsleder med ett gemensamt sätt att kategorisera leder utifrån typ av led, svårighetsgrad, exportmognad, naturvägledning, anläggningar och tillgänglighet och att påbörja arbetet med att ta fram en samarbetsmodell för vandringsleder i Sverige.

Regionalt initiativ för ledutveckling växlar upp i nationellt projekt

RVT ingår i det nationella projektet ”Nationellt Ramverk för vandringsleder i Sverige” som en start i ett långsiktigt arbete med utveckling av vandringsturism i Västerbottens län.

Som underlag i det nationella projektet ingår ett material som utarbetats i en arbetsgrupp bestående av Region Västerbotten Turism (RVT), Länsstyrelsen Västerbotten, Visit Umeå och Visit Hemavan Tärnaby.

Det nationella projektet förväntas underlätta det regionala och kommunala arbetet att hitta ansvarsfördelning och säkra modeller för långsiktig finansiering för utveckling och drift av vandringsleder. Det ökar också förutsättningar för besöksnäringen i ett regionalt perspektiv att långsiktigt arbeta med insatser för hållbar paketering och konceptutveckling av vandringsturism.

Läs mer om projektet och ta del av nyhetsbrev

För mer information, kontakta Amanda Brännström, amanda.brannstrom@regionvasterbotten.se

 

Regionalt arbete kräver nationellt samarbete

Den regionala arbetsgruppen i Västerbotten har synliggjort möjligheter för länets besöksnäring med ett ökat intresse för natur- och ekoturism, men också utmaningar kring ansvar för lokala och regionala leder, gemensam standard för bygge, underhåll, hållbarhet, markfrågor och information.

Arbetet är väl utfört, men RVT ser svårigheter i att hitta enskilda lokala och regionala lösningar på frågor som behöver samordnas i ett större perspektiv med många aktörer och med länsstyrelsernas ansvar över det statliga ledsystemet. Därför är det nationella projektet en välkommen start.

Ramverk för vandringsleder i Sverige

Projektägare för ”Nationellt Ramverk för vandringsleder i Sverige” är Tourism in Skåne och projektledare är VisitDalarna. I projektorganisationen ingår Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift. Andra aktörer som knyts till projektet är Naturvårdsverket och länsstyrelserna liksom Naturturismföretagen, LRF, Svenska Turistföreningen samt ledhuvudmän från de större ledsystemen i Sverige, dessutom aktörer som arbetar med landsbygdsutveckling.

Syftet med projektet är att utarbeta ett gemensamt ramverk för vandringsleder i Sverige.

Målet är en kvalitetsstandard för vandringsleder med ett gemensamt sätt att kategorisera leder utifrån typ av led, svårighetsgrad, exportmognad, naturvägledning, anläggningar och tillgänglighet och att påbörja arbetet med att ta fram en samarbetsmodell för vandringsleder i Sverige.

Projektet ska:

  • Samla berörda aktörer, såväl nationella, regionala som lokala för att utveckla arbetssätt och samsyn som fungerar i alla led.
  • Implementera en samverkansmodell för vandringsleder i Sverige
  • Skapa ett gemensamt ramverk för gradering, kategorisering och digitalisering av leder, kommunikation kring ledernas beskaffenhet och förslag till ledhuvudmannaskap och samverkansmodeller att implementeras i hela Sverige
  • Öka kunskapsnivån kring vandringsturismens effekter på lokalsamhället, såväl miljö- och klimatmässiga som ekonomiska.
  • Skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt med landsbygdsbaserad vandringsturism som en växande näringsgren.
  • Skapa gemensam verktygslåda för utveckling och marknadsföring av vandringsleder som skapar ett brett utbud av leder i hela Sverige och gör det enkelt för både nationella och internationella besökare att välja Sverige som vandringsdestination.