På gång

Västerbotten Experience (VX) är ett tecken på hållbarhet. De företag i Västerbotten som är märkta med ett VX-sigill arbetar med hållbarhetens alla dimensioner. Därigenom skapas en besöksnäring som tar ansvar för sina sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska effekter.

Med Västerbotten Experience för ett hållbart Västerbotten

VX-metoden är utarbetad av Region Västerbotten Turism och baserad på en modell som tagits fram av Global Sustainable Tourism Council, FNs organ för turismfrågor (GSTC). Arbetsmetoden stärker företagens möjlighet att bli långsiktigt hållbara och lönsamma. Många av företagen inom Västerbottens besöksnäring har redan ett VX-sigill som visar att de uppfyller hållbarhetskriterierna.  Vi fortsätter arbetet under 2020 enligt följande plan:

Oktober – december 2020

Informationsträff om Västerbotten Experience

torsdag den 26 november, kl 14-15 – Se inbjudan

Augusti – september 2020

 • Temadagar Västerbotten Experience: konferens med fokus på hållbar besöksnäring för inspiration, kunskap och lärande. Inbjudan riktar sig till turismföretag, DMOs, intressenter i besöksnäringen.
 • Produktägarworkshop med fokus på digital utveckling och säljbarhet.

April – juni 2020

 • Diplomeringsceremoni för nytillkomna VX-företag arrangeras vid Mötesplats Lycksele i maj.
 • I samband med diplomeringsceremonin genomförs en workshop.
 • Kunskapsdag om finansieringsmöjligheter genomförs.
 • Studieresa med fokus hundspann genomförs.

Januari – mars 2020

 • Kunskapsdag om juridik för besöksnäringen med fokus på resegaranti, paketreselagen och GDPR genomförs.
 • Informationsträff om Västerbotten Experience för intressenter. (ev)
 • Besök hos företag/kluster som arbetar med Västerbotten Experience.
  Under besöket går vi igenom vad som hänt sen sist och gör åtgärdsplaner tillsammans utifrån behov och planerar utvecklingsinsatser. Under besöket presenteras även kommunikationsstrategi för VX och RVTs kunskapswebb.
 • Politiker och beslutsfattare i Västerbotten får information om Västerbotten Experience.
 • Företag som inte är med i Västerbotten Experience kontaktas och tillfrågas om att delta.
 • Studieresa till Aurora Safari Camp i Norrbotten genomförs. Inbjudan riktar sig i första hand till produktägare i kluster.

Välkommen att bli en del av Västerbottens hållbara besöksnäring genom VX. För mer information, kontakta Annika Sandström, Region Västerbotten.
annika.sandstrom@regionvasterbotten.se eller 070-550 16 08

Vad är VX-metoden?

VX-metoden består av att företaget tillsammans med en VX-granskare går igenom verksamhetens alla delar. Denna så kallade hållbarhetsgranskning följer GSTCs  modell och resulterar i en rapport där styrkor och förbättringsområden presenteras, tillsammans med förslag på åtgärder. Företaget får även stöd i att ta fram en hållbarhetspolicy och en miljöplan. När företaget gjort alla delar, får de ta emot sigillet i form av ett diplom vid en högtidlig ceremoni någonstans i länet. Dessutom skickas en digital version som kan användas på hemsida och i tryckt material. Därigenom blir VX-sigillet en kvalitetsstämpel och garanti för att den som köper av företaget stöder en hållbar utveckling!
Granskningen av företaget gås igenom vartannat år genom ett uppföljande samtal.

Vad är ett VX-företag?

VX-diplomerade företag erbjuder gästen boende, mat och/eller aktiviteter som karakteriseras av hållbarhet. Här värnar och vårdar man natur och kultur. Maten görs om möjligt på lokala råvaror. Upplevelsen i sin helhet karaktäriseras av Västerbottens livsstil och gästvänlighet. Idén är att ge gästen så mycket äkta Västerbotten det bara går under ett besök.
Företagen med VX-sigill uppmuntras till att samarbeta med varandra. Samarbetet kan baseras på geografi, dvs att man finns nära varandra, eller vara tematiska och passa tillsammans på annat sätt. Genom att samlas kan vi hitta gemensamma behov av stöd och insatser från externa experter. RVT kan då som VX-rådgivare bedöma vilka resurser som finns tillgängliga och hur insatserna kan göras.

Nature’s Best – ekoturism

RVT erbjuder ytterligare en nivå till företag som vill ingå i nationella sammanhang, märkningen Nature’s Best, utvecklad av Branschorganisationen Naturturismföretagen. Nature’s Best bygger på GSTCs kriterier, gör steget naturligt, från Västerbotten Experience till Nature’s Best. Att ingå i Nature’s Best ger ett nationellt sammanhang och tillträde till RVTs engagemang i nationella satsningar på naturturism.

Kommunikation

Västerbotten Experience är kärnan i RVTs kommunikation, både när det gäller att informera om RVTs arbete och när det gäller att informera om Västerbottens utbud. Detta sker tillsammans med deltagande turismföretag, lokala DMOs, Visit Sweden och andra partners i kommunikation. Syftet är att visa att Västerbotten har ett brett utbud av naturturismföretag som kan erbjuda hållbara natur- och kulturupplevelser till utvalda målgrupper.