Vad är Västerbotten Experience?

Västerbotten Experience (VX) är ett affärsutvecklingsprogram för hållbar besöksnäring. Genom att delta i utvecklingsprogrammet får företag tillgång till utvecklingsinsatser och kan använda det sigill som är en symbol för hållbar besöksnäring i Västerbotten.

Vad är Västerbotten Experience?

 

Västerbotten Experience (VX) är ett affärsutvecklingsprogram för hållbar besöksnäring. Genom att delta i utvecklingsprogrammet får företag tillgång till utvecklingsinsatser och kan använda det sigill som är en symbol för hållbar besöksnäring i Västerbotten. En hållbar besöksnäring innebär långsiktigt lönsamma och professionella företag, miljöhänsyn, samverkan med lokalsamhället och omsorg om företagaren själv. De kunskapsbaserade verktyg som erbjuds via insatser inom Västerbotten Experience ger deltagande verksamheter möjlighet att stärka sin synlighet, försäljning och utförande. 

Sigillet är en vägledning för besökarna att hitta boende, mat och aktiviteter som utgår från hållbarhet i alla led. Natur och kultur värnas på bästa sätt och upplevelserna karaktäriseras av Västerbottens livsstil och gästvänlighet.

Att delta i VX-programmet är i grunden kostnadsfritt men kräver insatser i form av tid samt en vilja att utvecklas. Insatserna leder till att verksamheten kan ta del av de förmåner det innebär att arbeta aktivt med sin egen utveckling enligt utvecklingsprogrammet.

Programmet består av tre steg, varav det första är en hållbarhetsanalys av företagets verksamhet. Varje steg bygger vidare på det tidigare och innebär arbetsinsatser från företaget, vilket leder till förmåner. Med andra ord - ju större egen insats desto fler förmåner kan man få ta del av. Vilket steg ett företag arbetar med kommuniceras inte ut och det är lika lätt för ett litet som för ett stort företag att nå vidare mellan stegen.