Varför upplevelsecenter?

Naturbaserad turism i Västerbotten har naturgivna förutsättningar att bli en nationell och internationell framgång. Det man brottas med är strukturella och demografiska utmaningar som inte går att lösa med samma metoder som man använder i mer tätbefolkade delar av landet. Skillnaderna och utmaningarna är glesbygdsrelaterade.

Glesbygdsrelaterade utmaningar för Västerbottens besöksnäring

  • Långa avstånd mellan samhällen, upplevelser och resenav.
  • Infrastrukturen och kollektivtrafiken förutsätter oftast att besökaren har egen bil.
  • Turismentreprenörerna är få och oftast befinner de sig långt ifrån varandra. Många upplevelseföretag är livsstilsföretag eller företag som startats för att man ska kunna bo kvar.  Det innebär att man inte helt självklart vill växa och anställa.
  • Besöksnäringen är ett svårt område att utveckla där andra basnäringar utgjort ryggraden i ekonomin. Det saknas både expertis och tvärsektoriell samverkan för att bidra till goda förutsättningar för samhällsutveckling.  
  • Marknadsföring av besöksmål i naturen går relativt lätt att finansiera och genomföra, men risken är att bra naturbaserad turism inte utvecklas i samma takt som marknadsföringen.    

 

Genomförda analyser av näringen

Region Västerbotten Turism har analyserat hur destinationsbolag och turismföretag ska kunna bli en integrerad del av den hållbara utveckling som världen, Sverige och regionen tagit på sig ett ansvar för. Vi har genom att använda FN-initierade metoder för hållbar utveckling analyserat styrkor och svagheter i regionen. Vi har lagt åtgärdsprogram för att stärka hållbarheten hos företag och destinationsbolag; vi har identifierat brister i samordning, ansvar och genomförande av viktiga hållbarhetsåtgärder; vi har tagit fram förslag på hur dessa brister åtgärdas så att turismen kan sammanflätas med övriga samhället till ömsesidig nytta.  

Tillsammans med Västerbottens besöksnäring vill vi:

  • Implementera de åtgärdsprogram som utarbetats, med destinationsbolag och företag som är beredda att anta utmaningen att bli världsledande inom hållbarhet.
  • Genom certifieringsverktyg kvalitetssäkra de destinationsbolag och företag som vill ha en formell status som hållbar/miljövänlig.
  • Att alla platser som blir ’Västerbotten Experience Centers’ certifieras inom hela begreppet hållbarhet: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Man ska vara förebilder avseende miljöhänsyn, klimatsmarta lösningar och lokalt ansvarstagande, samt kunna: värna, vårda och visa natur och kultur.